ECO2050

ECO2050 heeft als doel duurzame oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, met een focus op hernieuwbare energie. ECO2050 wenst de betrokkenheid en de maatschappelijke interesse van haar aandeelhouders en het ruime publiek te verhogen en te verbreden bij het voeren van haar beleid.

ECO2050 wil deze doelstelling realiseren via:

 • in eerste instantie: het ophalen van middelen bij het publiek en het ter beschikking stellen van deze gelden aan operationele of holding vennootschap(pen) actief in de sector van hernieuwbare energie door middel van (achtergestelde) leningen;
 • in tweede instantie: het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in operationele of holding vennootschappen actief in de sector van hernieuwbare energie in ruil voor aandelen of gelijkaardige instrumenten; en
 • sensibilisering en vergroten van de betrokkenheid van haar aandeelhouders en burgers bij de transitie naar een meer duurzame energieopwekking door het organiseren van infosessies en andere ledenactiviteiten.

De aandeelhouders van ECO2050 beslissen over het ophalen van middelen en de wijze van besteding hiervan. Hiertoe zal voorafgaandelijk de informatienota ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

 
 

 • In de statuten van ECO2050, die u hier kan raadplegen.
 • In de informatienota van ECO2050, die u hier kan raadplegen.
 • In de jaarrekening van ECO2050, die u hier kan raadplegen.
 • Op deze website
 • Via het e-mailadres welkom@eco2050.be
 
 
 

Intekenen op ECO2050-aandelen

Zowel meerderjarige natuurlijke personen als maatschappen, een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven en die door de raad van bestuur worden aanvaard, kunnen intekenen op aandelen.

Een kandidaat-inschrijver die geen bericht van niet-aanvaarding heeft ontvangen uiterlijk twee maanden na datum van inschrijving (i.e. de datum waarop de rekening van ECO2050 wordt gedebiteerd), wordt geacht aanvaard te zijn met terugwerkende kracht.

Nee, enkel meerderjarige personen kunnen coöperant worden bij ECO2050. Het is evenmin mogelijk om als meerderjarige persoon aandelen te kopen op naam van een minderjarige persoon.

 
 

Intekenen op de aangeboden aandelen kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier beschikbaar op de website www.ECO2050.be. Het verzoek tot inschrijving is onherroepelijk. De inschrijfperiode loopt van 17 juni 2024 tot 15 mei 2025.

Volgend op de inschrijving dient een correcte betaling (juiste bedrag en bijhorende betaalreferentie) uitgevoerd te worden om de intekening op aandelen te voltooien. Een betaling, zonder specifieke betaalreferentie kan niet verwerkt worden.

Het is tevens belangrijk  dat u een werkend e-mailadres opgeeft bij het inschrijven. ECO2050 communiceert met haar coöperanten via e-mail. Zo zal u bijvoorbeeld uw bewijs van inschrijving op aandelen via e-mail ontvangen. Daarenboven dient het e-mailadres per coöperant uniek te zijn. Eenzelfde e-mailadres kan niet worden gebruikt door meer dan één coöperant.

 
 

De aandelen voorbehouden voor het brede publiek zijn B-aandelen. Als natuurlijke persoon, of maatschap kan u B-aandelen verwerven, wanneer ECO2050 haar vermogen openstelt.

Bij de oprichting van ECO2050 werden A-aandelen toegekend aan de oprichters. In 2020 verwierf Efin BV C-aandelen in ECO2050.

 
 

U kan intekenen op minimum 1 B-aandeel en maximum 1.000 B-aandelen.

Wanneer u reeds in het bezit bent van aandelen kan u bijkomende aandelen verwerven tot een maximum van 1.000 B-aandelen per coöperant, zolang de aanbieding geldt (van 17 juni 2024 tot 15 mei 2025). Bijkomende aandelen verwerven kan eenvoudig door in te loggen op MyECO2050 en daar te kiezen voor “nieuwe inschrijving op aandelen” en de stappen te volgen en de betaling uit te voeren.

 
 
 

De B-aandelen worden aangeboden aan de uitgifteprijs, met name 50,46 EUR per B-aandeel. Eén persoon of maatschap kan aldus intekenen voor een maximumbedrag van 50.460 EUR.

Er zijn geen instapkosten, noch uitstapkosten voor de vennoot.

 
 
 

U kan doorlopend intekenen op B-aandelen vanaf 17 juni 2024 tot 15 mei 2025, onverminderd het recht van ECO2050 om de aanbieding op elk moment in te trekken of op te schorten bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Het maximum bedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht, bedraagt 5.000.000 EUR. Zodra dit bedrag wordt bereiekt zal de aanbieding beëindigd worden.

 
 

Uiterlijk twee maanden na ontvangst van uw betaling door ECO2050 ontvangt u een bewijs van uw inschrijving in het aandelenregister van ECO2050.

Aan elke belegging in effecten zijn per definitie risico’s verbonden. Als aandeelhouder loopt u het risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal in ECO2050 te verliezen. Alvorens in te schrijven op B-aandelen dienen potentiële beleggers de volledige informatienota te lezen, en in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in Deel 1 in overweging te nemen.

 
 

Ook zonder de Belgische nationaliteit kan u coöperant worden. ECO2050 kan u echter niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard.

Dividend

De algemene vergadering van ECO2050 zal jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur, besluiten over de bestemming van het saldo van de nettowinst. ECO2050 kan noch een dividend, noch een dividendpercentage garanderen. In het verleden behaalde resultaten bieden evenmin een garantie voor de toekomst.

Pro rata bruto dividenden voorbije 3 werkingsjaren:

- Uitkering juni 2022: 3,75%

- Uitkering juni 2023: 3,50%

- Uitkering juni 2024: 3,50%

Het uit te keren dividend mag in geen geval hoger zijn dan het maximum vastgesteld overeenkomstig de geldende bepalingen voor (erkende) coöperatieve vennootschappen (momenteel vastgelegd op 6% van de nominale waarde van de aandelen).

Indien u toetreedt lopende het boekjaar, wordt het dividend toegekend pro rata temporis vanaf de datum van uw inschrijving op B-aandelen. Indien u aandelen geheel of gedeeltelijk terugneemt, heeft u geen recht op enig dividend over het boekjaar waarin de aandelen geheel of gedeeltelijk zijn teruggenomen.

 
 

De betaling van het dividend zal binnen dertig (30) dagen na goedkeuring van de jaarrekening plaatsvinden.

De jaarrekening zal ter goedkeuring voorliggen tijdens de jaarvergadering, die plaatsvindt iedere tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

Concreet houdt dit in dat de betaling van uw dividend uiterlijk 30 dagen na de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar volgend op het jaar waarin u bent uitgetreden ontvangt, mits goedkeuring van de jaarrekening op deze jaarvergadering.

 
 

Het dividend wordt uitgekeerd op een zicht- of spaarrekening van een financiële instelling zoals meegedeeld door de vennoot. Deze rekening moet op naam van de vennoot of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger staan. Voor gehuwde of wettelijk samenwonende partners mag een gemeenschappelijke rekening opgegeven worden.

De vennoot verbindt zich ertoe om een wijziging van zijn rekening te melden aan ECO2050. ECO2050 is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van niet-naleving van deze verplichting.

Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

ECO2050 houdt roerende voorheffing in en betaalt het nettobedrag uit aan haar coöperanten.

U kan deze ingehouden roerende voorheffing vervolgens terugvorderen via uw aangifte personenbelasting in de mate dat de drempel van 800 euro (inkomstenjaar 2023 - dit bedrag is onderhevig aan indexering) aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet overschreden wordt.

Voor aandelen waarop in 2019 en 2020 werd ingetekend kan ECO2050 zich niet beroepen op de VVPR-bis regeling. Voor natuurlijke personen die een dividend ontvangen dient ECO2050 hierop het basistarief van 30% roerende voorheffing in te houden.

Vanaf 2021 kan ECO2050 zich beroepen op de VVPR-bis regeling voor inhouding van een verlaagd tarief aan roerende voorheffing. Voor aandelen waarop in 2021 en later werd ingetekend wordt het VVPR-bis regime toegepast op dividenden die worden uitgekeerd aan natuurlijke personen.

 

U heeft er baat bij om als natuurlijk persoon de dividenden in uw aangifte van de personenbelasting op te nemen.

Vanaf 2020 geldt een verrekening van de ingehouden roerende voorheffing via de personenbelastingaangifte: voor 2023 geldt dat de eerste schijf van 800 euro (bedrag onderhevig aan indexering) aan dividenden per belastingplichtige fiscaal is vrijgesteld en kan teruggevorderd worden via uw belastingaangifte. Indien op uw dividenden 30% voorheffing wordt afgehouden, zult u maximum 240 EUR (800 x 30%) kunnen recupereren.

 
 

Uittreden

Bij uittreding heeft u recht op een scheidingsaandeel waarvan de waarde bepaald wordt op grond van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening , dan wel meer recentere tussentijdse cijfers, indien beschikbaar, van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

De waarde van het scheidingsaandeel bedraagt de waarde, per aandeel, van het eigen vermogen (na resultaatsbestemming), op grond van de goedgekeurde enkelvoudige jaarrekening, dan wel meer recente tussentijdse cijfers (indien beschikbaar) waarbij de uit te keren winst van het boekjaar en de inbrengen (nominale waarde) die worden teruggenomen door de aandeelhouders die zijn uitgesloten, uitgetreden of de aandeelhouders waarvan aandelen werden teruggenomen in het betreffende boekjaar, worden toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Er zijn geen uitstapkosten verbonden aan een uittreding.

 

Een uittredende coöperant ontvangt in ruil voor de teruggenomen aandelen het scheidingsaandeel. Dit scheidingsaandeel kan hoger zijn dan het bedrag van inleg. 

Voor een erkende coöperatieve vennootschap zoals ECO2050 geldt dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is op dit scheidingsaandeel. Dit is onder voorbehoud van wijzigingen in het wetgevend kader met betrekking tot deze uitzondering op de algemene regel.

 
 

Er is geen minimumtermijn bepaald waarin u B-aandelen van ECO2050 dient aan te houden. Er zijn evenwel modaliteiten bepaald met betrekking tot het uittreden en de uitbetaling van het scheidingsaandeel (zie “Wanneer kan ik uittreden met mijn aandelen?”).

Uittreding of een (gedeeltelijke) terugneming van B-Aandelen is slechts toegestaan mits deze ter kennis wordt gegeven van ECO2050 tijdens de eerste elf maanden van het boekjaar. De uittreding of terugneming zal in werking treden op 31 december van het jaar waarin daarvan aan ECO2050 werd kennis gegeven. Een verzoek tot uittreding is onherroepelijk. De nadere regelingen met betrekking tot de uittreding of de terugneming van B-Aandelen staat vermeld in de statuten van ECO2050.

Tevens mag een uittreding en/of terugneming van aandelen niet tot gevolg hebben dat:

 • het netto-actief (door uitbetaling van het scheidingsaandeel) negatief wordt;
 • het totaal aantal aandeelhouders daardoor tot minder dan drie (3) wordt herleid; of
 • er binnen één boekjaar aandelen worden teruggenomen die in totaal meer dan tien procent (10%) van het aantal aandelen vertegenwoordigen. Deze drempel van tien procent (10%) kan door de raad van bestuur worden aangepast in functie van de marktomstandigheden en/of in het belang van ECO2050.

De raad van bestuur zal het aantal aandelen dat kan worden teruggenomen of ten belope waarvan kan worden uitgetreden toewijzen in volgorde van de vraag naar terugneming na afloop van het boekjaar. Hiertoe zullen de verzoeken tot uittreding en/of terugneming gedurende die periode worden opgeschort. Een verzoek tot uittreding dient te worden aanvraagd via de coöperantenzone, MY ECO2050. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 november van het lopende boekjaar.

U kan kiezen om uit te treden met al uw B-aandelen of om slechts een gedeelte van uw B-aandelen terug te nemen.

De betaling zal binnen dertig (30) dagen na goedkeuring van de jaarrekening plaatsvinden.

De jaarrekening zal ter goedkeuring voorliggen tijdens de jaarvergadering, die plaatsvindt iedere tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

Concreet houdt dit in dat de betaling van uw scheidingsaandeel uiterlijk 30 dagen na de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar volgend op het jaar waarin u bent uitgetreden ontvangt, mits goedkeuring van de jaarrekening op deze tweede vrijdag van de maand juni.

 
 
 

Bij een overlijden worden de aandelen van de overledene terugbetaald aan zijn/haar erfgenamen.

Gelieve u bij een overlijden van een aandeelhouder of voor bijkomende informatie te wenden tot welkom@eco2050.be .